Polityka prywatności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Ukleja sp. j. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi dysponuje, że:

1. Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Ukleja sp. j.- siedziba: 64-850 Ujście, ul. Pilska 45 jest Administratorem Danych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez ASD Toyota Ukleja sp.j. dotyczących Państwa danych oparte są na przepisach prawa cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z nasza Spółką lub czynności przedumownych wynikających z Państwa żądań i potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ASD Toyota Ukleja sp.j. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

– wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do ASD Toyota Ukleja sp.j.,

– marketing produktów i usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i jej nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,

– dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.

3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ASD Toyota Ukleja sp.j., w tym profilowaniu.

4. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– sprostowania (poprawiania) danych,

– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

– do ograniczenia przetwarzania danych,

– do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. ASD Toyota Ukleja sp.j. przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres:

– wskazany w przepisach prawa – jeśli konieczność przetwarzania Państwa danych określone jest przepisami szczególnymi,

– do 10 lat od momentu wygaśnięcia udokumentowanej operacji gospodarczej,

– do momentu załatwienia sprawy, prośby lub wniosku – jeśli skorzystali państwo z nawiązania kontaktu ze Spółką przy wykorzystaniu formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej,

– do chwili wycofania zgody na wyrażoną ASD Toyota Ukleja sp.j. zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z ASD Toyota Ukleja sp.j. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.

7. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. W ASD Toyota Ukleja sp.j. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

– telefonicznie nr 67 210 51 00

– za pomocą poczty elektronicznej recepcja.ujscie@toyota-ukleja.pl

– osobiście –  po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Wspólnicy ASD Toyota Ukleja sp.j.

Masz pytania ?